Спросить
Войти

МОДЕЛЬ ВЫБОРА PHP-ФРЕЙМВОРКА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Автор: Нефедов Леонид Иванович

УДК 004.4 DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2019.87.0.74

МОДЕЛЬ ВИБОРУ PHP-ФРЕЙМВОРКШ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ВЕБ-ДОДАТК1В 1НФОРМАТИЗАЦП ПРОЕКТНО1 ОРГАШЗАЦП

Нефьодов Л. I.1, Фшь Н. Ю.1, Ковальов Д. С.1 1Харк1вський нацюнальний автомобшьно-дорожнш ун1верситет

Анотаця. Для ефективного розроблення веб-додаттв для iнформатизацй проектног оргатза-цп застосовують PHP-фреймворки, яю дозволяють використовувати вже створен утверса-льм компоненти, що скорочують термт розроблення веб-додатюв, спрощують гх налаго-дження та тдвищують надттсть. Проблема науково-обгрунтованого вибору PHP-фреймворюв стае все бшьш актуальностi. У роботi розроблена модель вибору PHP-фреймворку в умовах нечiтког вхiдноi шформацИ.

Ключовi слова: фреймворк, веб-додаток, проектна оргатзащя, альтернатива, метод попар-них порiвнянь.

Вступ

Сучасна проектна оргашзащя - це великий, складний оргашзм, що мютить багато функцюнальних шдроздшв, яю тюно взае-моддать один iз одним i мають зовшшш зв&я-зки з замовниками, субтдрядними оргашза-цiями, постачальниками матерiально-технiчних засобiв, експертними органами та органами контролю [1].

Однин з найважливших напрямюв керу-вання в будь-якiй проектнш оргашзацп — це планування та контроль виконання проекпв, керування якютю, термiнами, ресурсами та бюджетами проекпв.

В умовах постшно! конкуренци у галузi проектних послуг кожна проектна оргашзащя шукае шляхи шдвищення ефективностi виробництва й якостi продукци, що випуска-еться, а також шляхи скорочення термiнiв проектування. Виршення цих завдань тiсно пов&язане з використанням та розвитком ш-формацшних технологiй, що застосовуються в проектнш оргашзацп.

До проектних органiзацiй належать ком-пани, операцшна дiяльнiсть яких нерозривно пов&язана з веденням множини проекпв. До них належать 1Т-компанп, бущвельш оргашзацп, дизайнерськi та рекламш агентства то-що [1].

Одиницею вимiру успiшностi дiяльностi таких компанш е проект, зокрема його уст-шне завершення. Зважаючи на це, в таких оргашзащях прийнято враховувати доходи, витрати, рентабельшсть, а також розподшяти ресурси [2].

Усшшнють завершення проекту залежить вiд множини факторiв, зокрема чггко! мети, завдань i складання докладного бiзнес-плану проекту, забезпечення ефективно! комушкативно! взаемоди мiж членами команди, що реалiзуe такий проект, а також контролю за виконанням Bcix фаз життевого циклу проекту.

Сучаснi системи, що автоматизують шфо-рмацiйнi системи проектно! оргашзацп, дозволяють безперервно керувати проектними роботами, здшснювати постiйний контроль i монiторинг робiт, змiсту, якосп та термiнiв виконання проекту.

Пiд час розробляння шформацшно! системи проектно! оргашзацп необхщно використовувати традицiйну, просту, ефективну, гнучку та безпечну мову програмування. Са-ме мова програмування РНР надае програмь сту засоби для швидкого та ефективного ви-ршення поставлених завдань [3-4]. Крiм того, вона розповсюджуеться безкоштовно та з вщкритими вихiдними кодами (Open Source) [4-6].

Код РНР дуже схожий на той, який зу-с^чаеться в типових програмах на С або Pascal. PHP - мова, що поеднуе переваги Perl i С, вона спещально нацшена на роботу в ш-тернеи, мае унiверсальний (хоча i з деякими застереженнями) та ясний синтаксис [4-6].

Мова програмування PHP е досить популярною серед програмюив, зокрема для створення рiзних додатюв.

На сьогодш складнiсть програм зросла настшьки, що вже немае сенсу писати код для всього з нуля. Щоб якось структур увати процес розроблення, були створеш фреймво-рки [7-8].

PHP-фреймворки прискорюють процес розроблення, допомагають писати структу-рований код, придатний для повторного ви-користання та легко масштабувати проекти, дотримуються схеми MVC (Model-ViewController, Модель-ПредставленняКонтролер) [9].

На сьогодш icHye вже велика кшьюсть фреймворкiв для фронтенду i бекенду, гнучю та жорcткi, легкi та всеохоплювальш. Отже, вибiр фреймворку e досить непростим за-вданням.

Аналiз публiкацiй

Аналiзy рiзних фреймворкiв присвячено багато робгг. У роботi [10] розглянуто сучас-нi можливоcтi розробляння та проектування веб-додатюв, зокрема розкриваеться поняття фреймворку, перераховано оcобливоcтi фреймворюв та ix переваги.

Порiвняльне тестування програмних платформ наведено в робой [11]. Тестування проводилось за чотирма критерiями: пам&ять, що використовувалась, продуктивнють, час виконання, число файлiв, що тдключаються.

Фактори використання фреймворюв пiд час розроблення проектiв на скриптовш мовi програмування PHP наведет в робой [12]. Проведено короткий огляд основних переваг та недолтв кожного з них. Наголошено на важливосп вмiння обирати фреймворк для конкретного проекту.

У робой [13] розглядаються питання проектування i розроблення сучасних cайтiв на-вчальних закладiв. У зв&язку з виходом бага-тьох великих закладiв вищоi оcвiти на европейський рiвень виникла необхщнють розроблення cайтiв з використанням новггшх iнтернет-теxнологiй.

Найбiльш популярш та широко вiдомi PHP-фреймворки розглядаються в робот [14]. Проводиться тестування за кшьюстю запитiв, що обробляються протягом секунди, визначаеться кiлькicть пам&ят та вплив пока-зникiв на виконання певних дш, перевiряeть-ся час отримання вщповда вiд сервера i ви-значення показникiв, як впливають на перший запуск програми.

Мета i постановка завдання

Метою е тдвищення оперативносп та на-дiйноcтi керування проектною органiзацieю за рахунок розроблення iнформацiйноi сис-теми проектноi оргашзацп iз використанням ефективного PHP-фреймворку.

Для досягнення поcтавленоi мети необ-xiдно провести аналiз проблеми вибору PHPф-реймворкy, розробити багатокрш^а-льну модель цього вибору та навести прик-лади використання розробленоi моделi вибору PHP-фреймворку.

Загальне визначення завдання вибору PHP-фреймворку

Розглянемо основш критери вибору фреймворку:

- перший основний критерш це - мета розроблення веб-додатка. Для створення простого веб-додатка немае необхщносп викори-стовувати фреймворк промислового рiвня, що вимагае велико! кiлькостi ресуршв;

- другий критерiй - це розповсюдження (популярнiсть фреймворку). Для популярного PHP-фреймворку можна легко отримати тдтримку вщ його розробникiв, а також знайти зовшшш пакети та бiблiотеки. Крiм того, варто врахувати, що в рiзних кра1нах вщдають перевагу рiзним фреймворкам. Так, англомовш користувачi використовують пе-реважно Laravel;

- третiй критерiй - це безпека. Щц час ро-зроблення веб-додатка велике значення мае безпека. Оскшьки веб-додатки потенцiйно вразливi, необхщно використовувати фреймворк, що забезпечуе функцп безпеки;

- четвертий критерш - наявнють вщповь дно! документацп, яка допомагае програмю-там розiбратися у вихiдному кодi та розроб-ляти веб-додатки. Фреймворки вiдрiзняються один вщ одного за ступенем складносп, на-приклад, фреймворк Yii е простим у вивчен-нi, а фреймворк Symfony бiльш складний. Отже, вибираючи фреймворк, варто ощнюва-ти обсяг, природу i якiсть його документацп.

Як альтернативу розглянемо найпопуляр-н™ в 2019 роцi фреймворки, а саме: Symfony, Laravel, Zend, Yii 2 [15]. Вони до-зволяють створювати не тiльки високояюсш веб-додатки, але i програмне забезпечення корпоративного рiвня.

Розглянемо загальне визначення завдання вибору PHP-фреймворку. Вщомо:

- множина альтернатив PHP-фреймворюв: Ц , (i = 1,n);

- множина критерпв для оцiнки PHP-фреймворкiв: C = {Cj}, (j = 1,m), вага яких

задаеться множиною W = {Wj}, (j = 1, m), що

визначае 1х значення;

- кожному критерда з множини можуть вiдповiдати нечггю функцп належностi альтернатив [16-17]:

А(С}) = {На(X!),/лС](x2),...,^Cj (Xn)}, (1)

де ^Cj (Xj) - функщя належностi оцiнки аль-тернативи xi ,(i = 1, n) за критерiем

С (] = 1, т) та цС;- (х,) е [0,1], тобто, вона е мiрою вiдповiдностi альтернативи висуненим вимогам за критерiем С}- (у = 1, т).

Необхiдно визначити альтернативу х1, яка найбiльше вiдповiдае вимогам вше! суку-пностi критерив.

Для виршення поставленого завдання до-цшьно використати моделi, якi побудованi з використанням апарата нечггких множин (нечгтко! математики) або за допомогою лш-гвiстичних змiнних [16-17].

Будемо використовувати метод попарних порiвнянь, що е найбшьш поширеним [1617].

Розв&язання задачi

Основне правило вибору найкращо! аль-тернативи може бути представлено як знахо-дження перетину вiдповiдних нечггких множин:

Я = Лс1 п Ас1 П...П Аст . (2)

Вiдповiдно до визначення ще! операцп функцiя належносп розв &язання ще! задачi знаходиться як

Цля (X ) = тЫцлс (X)}, 7 = 1т . (3)

Я 1=1,п С

Таким чином, як найкраща повинна бути обрана та з альтернатив х*, для яко! значення функцп належностi ц а (х*) виявиться мак-симальним. Отже:

ц0(х*) = тах{цля (X)}, 1 = 1,п .

Саме ця альтернатива i е розв &язанням за-дачi, оскшьки вона повнiстю задовольняе вимогам вше! сукупносп розглянутих критерив.

Необхщно зазначити, що в розглянутiй задачi всi критери Су за замовчуванням передбачалися рiвноправними, тобто мають однакову важливiсть. Однак в практищ при-йняття рiшень нерiдко зус^чаються ситуаций коли потрiбно розв &язувати багатокрите-рiальну оптимiзацiйних задач за умов рiзно! важливостi критерив досягнення максимуму цшьово! функци. У таких випадках кожному критерда Су повинен вщповщати деякий ваговий коефщент, зокрема Xу [8-10]:

£Х 7 = 1,( 7 = 1, т). (5)

7=1

Чим важлившим е критерш, тим бiльше значення мае його ваговий коефщент.

Згiдно з цим, виршальним правилом вибору Я найкращо! альтернативи в умовах багатокритерiально! задачi з нерiвнозначни-ми критерiями Су, що мають ваговi коефщь

енти Xу, е використання процедури знаходження перетину нечпких множин:

Я = АС1 П АСХ2 п...ПлХт

Значення самих вагових коефщенпв ви-значаються на основi стандартно! процедури попарного порiвняння критерi!в. Для цього спочатку формуеться матриця В попарних порiвнянь, для знаходження елеменпв Ь^

яко! можна ввести шкалу ощнок, наведену в табл. 1 [16-17]

Таблиця 1 - Шкала оцшок вщносно! важливосп критерив

Ыдносна важлив1сть крите- Значення елеменрив С, 1 Су та Ьу

Однакова важлив1сть 1

Дещо важливше 3

Важливше 5

Помгтно важливше 7

1стотно важливше 9

Пром1жш значення 2, 4, 6, 8

Оскiльки порiвняння будь-якого критерда з самим собою означае тшьки однакову важ-ливiсть, то вс Ьу = 1. Крiм того, за умов симетричностi вiдносин важливостi критерi!в будемо вважати, що

Пiсля цього вщповщно до стандартно! процедури знаходиться власний вектор w матрицi В, який вщповщае !! максимальному власному числу V тах з рiвняння [15-16]:

Bw = vmax w .

Значення вагових коефщенпв X ^ знахо-дяться шляхом множення вщповщних елеменпв власного вектора w на число m, що забезпечуе виконання умови 8 [15-16]:

Xj — mWj, (j — 1, m).

Прошюструемо оcобливоcтi розв&язання багатокритерiально! задачi нечгтко! оцiнки альтернатив на прикладi:

iз множини PHP-фреймворкiв вiдiбрано 4 альтернативи, що утворюють множину альтернатив [10]:

— , X, Х3, Х4 },

де x1 - Zend; x2 - Symfony; x3 - Yii 2; x4 -Laravel.

Ощнювати будемо за 4 критерiями, що утворюють множину [15]:

С {С1, С2 , С3 , С4 } ,

де С1 - мета використання PHP-фреймворку; С2 - популярнють; С3 - наявнicть безпеки; С4 - наявнicть документации

Визначивши стутнь вiдповiдноcтi кожно! альтернативи встановленим критерiям, сфо-рмуемо таку cyкyпнicть нечетких множин, що описуе у !х вiдповiднicть за кожним кри-терieм:

Ac — {< Xj ;0,1 >, < x2;0,5 >, < x3;0,3 >, < x4;0,8 >; AC2 — {< x^0,4 >, < x2 ;0,3 >, < x3;0,6 >, < x4;0,4 > ; AC3 — {< x^0,3 >, < x2;0,2 >, < x3;0,5 >, < x4;0,9 >; AC4 — {< xj;0,1 >, < x2;0,4 >, < x3;0,9 >, < x4;0,6 > .

Оcкiльки обранi критери мають рiзний cтyпiнь важливоcтi, проведемо попарне !х порiвняння. Ррезультати цього порiвняння подамо як матрицю:

С1 С2 C3 C4

С1 1 3 3 5

С2 1/3 1 3 3

С3 1/3 1/3 1 2

С4 1/5 1/3 1/2 1

Обчислюючи власний вектор матриц B, отримаемо таю значення його компонента: wj — 0,52 ; w2 — 0,26 ; w3 — 0,14 ; w4 — 0,09 .

Помноживши !х на число критерив, отриму-емо величини вагових коефщенпв, що хара-ктеризують важливicть кожного критерда:

X1 — 2,06 ; X2 — 1,05 ; X3 — 0,55; X4 — 0,36 .

З урахуванням вагових коефiцieнтiв побудуемо множини aA&Xj), що будуть мати такий

вигляд:

дС1-1 —{< x1;0,01 >,< x2;0,24>, < x3;0,08>,< x4;0,63>;

At1 — {< x ;0.38 >, < x2 ;0.28>, < x3;0.59 >, < x4;0.38 >;

AC3 — {< x1 ;0,52>, < x^0,41>, < x3;0,68>, < x4;0,94>; At4 — {< x ;0,46>, < x2;0,73>, < x3 ;0,96 >, < x4;0,84 >.

Застосовуючи правило вибору шукано! альтернативи, яку намагаемось знайти, зна-ходимо перетин цих множин, що повинен мати такий вигляд:

D — {< x1;0,01>, < x2 ;0,24 >, < x3;0,08 >, < x4 ;0,3 8 >.

Оскшьки максимальне значення функци належноcтi мае альтернатива x4, 11 необxiдно вибрати як розв &язок задачi.

Висновки

Таким чином, у робот проаналiзовано проблеми вибору PHP-фреймворюв для роз-роблення веб-додатюв. Вперше розроблено модель вибору PHP-фреймворюв, яка на вщ-мiнy вщ iншиx дозволяе враховувати нечiткy шформащю, що дае зробити вибiр бшьш об&ективним.

Наведено приклад вибору PHP-фрейм-воркiв, що довiв ефективнicть та доцшьнють використання розроблено! моделi.

Подальшi доcлiдження будуть cпрямованi на практичну реалiзацiю моделi у виглядi програмно-методичного комплексу.

Лггература

1. Ревзин В. А. Комплексная автоматизация проектных организаций:цели, условия, результаты. URL: https://issuu.com/cadmaster/ docs/cadmaster-2005.4-29. (дата звернення 14.09.2019).
2. 1С:Управление проектной организацией. URL: http://solutions. 1c.ru/catalog/project-org/features. (дата звернення 14.09.2019)/
3. Веллинг Л., Томсон Л. Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL. Москва: Вильямс, 2010. 848 с.
4. Шлосснейгл Д. Профессиональное программирование на PHP. Москва: Вильямс. 2006. 624 с.
5. Кухарчик А. С., Еловой Д. С. PHP: обучение на примерах. Минск: Новое знание, 2004. 240 с.
6. Мазуркевич А. М. PHP: Настольная книга программиста. Минск: Новое знание, 2004. 480 с.
7. Веб-фреймворки и с чем их едят URL: http://iwsm.ru/blog/show/veb-freymvorki-i-s-chem-ih-edyat. (дата звернення 14.09.2019).
8. Фреймворки в веб-разработке. URL: https://web-creator.ru/articles/about_frameworks. (дата звернення 14.09.2019).
9. Використання PHP фреймворюв в розробщ сайту. URL: http://ukrbukva.net/page,5,39718-Ispol-zovanie-PHP-freiymvorkov-v-razrabotke-saiyta.html. (дата звернення 14.09.2019).
10. Гардейчик С. М., Шербаф А. И. Программная платформа LARAVEL для создания веб-ориентированных приложений и сервисов Вести БДПУ. Серия 3. 2017. № 3. С. 82-90.
11. Гуренко В. В., Бородин А. Ф., Назарков Д. А. Сравнительный анализ фреймворков для веб-разработки. Технологии инженерных и информационных систем. 2017. № 2. С. 3-14.
12. Lockhart J. Modern PHP. New Features and Good Practices. O&Reilly Media, 2015, 268 c.
13. Егорова И.Н., Михно Е.В., Куковской А.А. Основные тенденции разработки сайтов учебных заведений. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2008. Т. 2. № 2 (32). С. 9-12.
14. Performance benchmark of popular PHPframeworks URL: https://systemsarchitect.net/2013/04/23/ performance-benchmark-of-popular-php-frameworks/ (дата звернення 14.09.2019)
15. Лучшие PHP-фреймворки для использования в 2019 году. URL: https ://techrocks.ru/2019/07/23/best-php-frameworks-2019/ (дата звернення 18.09.2019).
16. Пономарев А. С. Нечеткие множества в задачах автоматизированного управления и принятия решений: учеб. пособие. Х: НТУ ХПИ, 2005. 232 с.
17. Раскин, Л. Г., Серая О. В. Нечеткая математика. Основы теории. Приложения. Х.: Парус, 2008. - 352 с.

References

1. Revzin V.A. Kompleksnaya avtomatizaciya proektnyh organizacij:celi, usloviya, rezultaty Retrived from: https://issuu.com/cadmaster/ docs/cadmaster-2005.4-29 (accessed: 14.09.2019).
2. 1S:Upravlenie proektnoj organizaciej. Retrived from: http://solutions. 1c.ru/catalog/project-org/features (accessed: 14.09.2019).
3. L. Welling, L. Thomson (2007 )Razrabotka veb-prilozhenij s pomoshyu PHP i MySQL [PHP and MySQL Web development]. Moscow [in Russian].
4. Schlossnagle G. (2006) Professionalnoe pro-grammirovanie na PHP [Advanced PHP programming] Moscow [in Russian].
5. Kuharchik A. S., Elovoj D. S. (2005) PHP: obuchenie na primerah. [PHP: Learning by Example]. Minsk [in Russian].
6. Mazurkevich A. M. (2004) PHP: Nastolnaya kniga programmista [Programmer&s Handbook] Minsk. [in Russian].
7. Veb-frejmvorki i s chem ih edyat. Retrived from: http://iwsm.ru/blog/show/veb-freymvorki-i-s-chem-ih-edyat. (accessed: 14.09.2019).
8. Frejmvorki v veb-razrabotke. Retrived from: https://web-creator.ru/articles/about_frameworks. (accessed: 14.09.2019).
9. Vikoristannya PHP frejmvorkiv v rozrobci sajtu/ Retrived from: http://ukrbukva.net/page,5,39718-Ispol-zovanie-PHP-freiymvorkov-v-razrabotke-saiyta.html. (accessed: 14.09.2019).
10. Gardeichik S., Sherbaf A. Programmnaya plat-forma LARAVEL dlya sozdaniya veb-orientirovannyh prilozhenij i servisov [Computing platformlaravel for building web-oriented applications and services]. Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank 2017. №2. C. 3-14. [in Russian].
11. Gurenko V. V., Borodin A.F., Nazarkov D.A. Cravnitelnyj analiz frejmvorkov dlya veb-razrabotki [Comparative analysis of frameworks for web development], Bauman Moscow State Technical University. 2017. №2. C 3-4. [in Russian].
12. Lockhart J. Modern PHP. New Features and Good Practices. O&Reilly Media, 2015, 268 c. [in English].
13. Egorova I., Mihno E. Kukovskoj A. Osnovnye tendencii razrabotki sajtov uchebnyh zavedenij [The main trends in the development of sites of educational institutions]. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2008. V.2. №2(32). C. 9-12. [in Russian].
14. Performance benchmark of popular PHPframeworks. Retrived from: https://systemsarchitect.net/2013/04/23/ performance-benchmark-of-popular-php-frameworks. (accessed: 14.09.2019).
15. Luchshie PHP-frejmvorki dlya ispolzo-vaniya v 2019 godu. Retrived from: https://techrocks.ru/2019/07/23/best-php-frameworks-2019/. (gaTa 3BepHeHHH 18.09.2019).
16. Ponomarev A. S. (2005) Nechetkie mnozhestva v zadachah avtomatizirovannogo upravleniya i prinyatiya reshenij [Fuzzy sets in tasks of automated control and decision making]. Uch. Posobie. [in Russian].
17. Raskin, L., Seraya. O. (2008) Nechetkaya ma-tematika. Osnovy teorii. Prilozheniya. [Fuzzy math. Fundamentals of the theory. Applications]. [in Russian].

Нефьодов Леошд 1ванович1, д.т.н., проф. каф. автоматизацп та комп&ютерно-iнтегрованих тех-нологш, тел. +38 095-885-33-89, nefedovli@i.ua Фiль Наталiя Юрпвна1, к.т.н., доц. каф. автоматизацп та комп&ютерно-штегрованих технологш, тел. +38 068-617-76-94, fil_nu@i.ua Ковальов Дмитро Сергiйович1, мапстр,_каф. автоматизацп та комп&ютерно-штегрованих технологш, тел.+38 098 443 82 05, 1Харк1вський нацiональний автомобшьно-дорожнiй унiверситет, 61002, Украша, м. Харк1в, вул. Ярослава Мудрого, 25.

Модель выбора PHP-фреймворка для разработки веб-приложений информатизации проектной организации

Аннотация. Для эффективной разработки веб-приложений для информатизации проектной организации широко применяют PHP-фреймворки, которые позволяют использовать готовые универсальные компоненты, сокращающие срок разработки веб-приложений и упрощающие их налаживание, а также повышают надежность веб-приложений. Проблема научно обоснованного выбора PHP-фреймворка приобретает все большую актуальность. В работе разработана модель выбора PHP-фреймворка в условиях нечеткой исходной информации. Ключевые слова: фреймворк, веб-приложение, проектная организация, альтернатива, метод попарных сравнений.

Нефедов Леонид Иванович1, д.т.н., проф. каф. автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий, nefedovli@i.ua, тел. +38 095-885-33-89

Филь Наталья Юрьевна 1, к.т.н., доц. каф. автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий, тел. +38 068-617-76-94, fil_nu@i.ua Ковалев Дмитрий Сергеевич1, магистркаф. автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий, тел. +38 098 443 82 05, 1Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 61002, Украина, г. Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 25.

Model of choice of PHP-framework for development of web applications informatization of the project organization

Abstract. Problem. Under ever-increasing competition in the field of project services, each project organization looks for the ways for improving production efficiency and quality of the products, as well as reducing project time. The solution of these problems

is closely connected with the application and development of information technologies used in the project organization. Today, the complexity of the programs has increased so much that it makes no sense to write code for everything from scratch. PHPframeworks accelerate the development process; help to write structured, reusable code; make it easy to scale projects. A choice of an effective PHPframework is an important task. Goal. The goal is to increase the efficiency and reliability of project organization management by developing a project organization information system using an effective PHP-framework. Methodology. The methods and principles of fuzzy mathematics are used. Decisionmaking methods in the conditions of fuzzy input data were used to develop a model for choosing a PHPframework for informatization of the project organization. Results. The paper analyzes the problem of choosing PHP-frameworks for web application development. For the first time, a model for choosing PHP-frameworks has been developed, which, unlike existing ones, allows taking into account fuzzy information and making the choice more objective. An example of the choice of PHP frameworks is given, which proved the efficiency and feasibility of using the developed model. Further research will be focused on the practical implementation of the model in the form of a program-methodological complex. Originality. The developed model allows choosing a PHP-framework in the conditions of fuzzy information about the preferences of the web application developer. Practical value. The use of the proposed model for choosing a PHP-framework in order to develop a web application for informatization of a project organization will increase its reliability and reduce the time of a web application development. Key words: PHP-framework, web-application, project organization, choice, method of pairwise comparisons.

Nefedov Leonid1, professor, Doct. of Science, Department of Automation and Computer-Integrated Technologies, nefedovli@i.ua, tel. +38 095-885-3389

Fil Nataliya1, Ph.D., Assoc. Prof. Department of Automation and Computer-Integrated Technologies, tel. +38 068-617-76-94, fil_nu@i.ua Kovalev Dmitrij1,_Master2_Department of Automation and Computer-Integrated Technologies, tel. .+38 098 443 82 05,

tKharkov National Automobile and Highway University, 25, Yaroslava Mudrogo str., Kharkiv, 61002, Ukraine

ФРЕЙМВОРК ВЕБ-ДОДАТОК ПРОЕКТНА ОРГАНіЗАЦіЯ АЛЬТЕРНАТИВА МЕТОД ПОПАРНИХ ПОРіВНЯНЬ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОД ПОПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ php-framework web-application
Другие работы в данной теме:
Контакты
Обратная связь
support@uchimsya.com
Учимся
Общая информация
Разделы
Тесты