Спросить
Войти

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор: Пінчук І. О.

УДК: 378.011.3-051:373.3

Пшчук I. О.

Глухiвський нацiональний педагогiний yuieepcumem iMeHi Олександра Довженка DOI: 10.24411/2520-6990-2020-12083

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ 1НШОМОВНО1 КОМУН1КАТИВНО1 КОМПЕТЕНТНОСТ1 МАЙБУТН1Х УЧИТЕЛ1В ПОЧАТКОВО1 ШКОЛИ

Pinchuk I. O.

Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

THE PRINCIPLES OF FORMING FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS& FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE

Анотацш.

У cmammi описано систему принципiв, що е важливим складником процесу формування тшомовно&1& комункативно&1& компетентностi майбутшх yчителiв початково&1& школи. Авторкою видшено три групи принципiв: загальнодидактичт принципи, принципи профестноi пiдготовки та принципи мовно-методи-чного спрямування. Реалiзацiя системи зазначених принципiв потребуе системного й комплексного ix ви-користання пiд час освiтнього процесу з тоземно&1& мови, оскшьки ва вони взаемопов&язат, взаемозалежнi й доповнюють один другого. Наступним кроком у подальшому дослiдженнi вбачаемо розробку методич-но&1& системи формування iншомовноi комуткативно&1& компетентностi майбуттх yчителiв початковог школи.

Abstract.

The system of principles that is an important component of the process of forming foreign language communicative competence of intending primary school teachers is described in the article. The author defined out three groups of principles: the general didactic principles, the principles of professional training and the principles of language and methodological orientation. The implementation of the above mentioned principles requires their systematic and comprehensive using during the educational process in a foreign language, as they are all interconnected, interdependent and complementary. The perspective in further research is the development of the methodological system of the forming future primary school teachers& foreign language communicative competence.

Ключовi слова: тшомовна комункативна компетентнiсть, майбутш вчителi початковог школи, принципи навчання, освтнт процес закладу вищо&1& освти.

На сучасному етат розвитку вичизняно! освгга особливого значения набувае професшна щдготовка фахiвця, здатного устшно виконувати професшш функцп як в укра!номовному, так i в ш-шомовному середовищ^ Навчання шоземно! мови е неввд&емним i важливим складником професшно! шдготовки впчизняних заклащв вищо! освгга, а концевою метою - формування в майбутшх учителiв початкових клаав здатносп зютавляти шшомовш мовленневi засоби з конкретними щлями, ситуаць ями, умовами та завданнями професшного мовлен-невого стлкування шоземною мовою, тобто практичного володшня шшомовною комушкативною компетентшстю.

Детальний аналiз наукових доробок у розрiзi дослвджувано! проблеми, характеристика змюту й структури шшомовно! комушкативно! компетент-ностi з процесуального боку вимагае розгляду ме-тодологiчних принципiв, що е важливим складником концепцп формування зазначено! якостi щд час оргашзацп освггаьо! дiяльностi з шоземно! мови на факультетах початково! освiти ЗВО. За допомогою принцитв навчання теоретичнi уявлення про кон-цепцш, 11 сутшсть, закономiрностi, мету та структуру поеднуються з практикою.

З дидактично! точки зору дефшщя «принципи навчання» визначаються як «положення, що скеро-вують процес навчання, нормативш вимоги до його оргашзацп та проведення, що мають характер зага-льних вказiвок, правил i норм та випливають iз його закономiрностей» [3, с. 29]. Принципи навчання ро-зглядаються в сучаснiй лшгводидактиш як рекомендаций що спрямовують педагогiчну дiяльнiсть та навчальний процес загалом, як способи досягнення педагопчних цiлей з урахуванням закономiрностей та умов переб^ освiтнього процесу [2, с. 256].

Росшський учений Подласий I. вважае, що принципи - це основш положення, що визначають змют, органiзацiйнi форми i методи навчального процесу ввдповвдно до його загальних цiлей i зако-номiрностей [4, с.287], якими керуються методисти й педагоги в процес навчання. Вони мають характер найзагальшших вказiвок, правил, норм, що ре-гулюють процес навчання. Принципи з&являються на основi наукового аналiзу навчання, випливають iз закономiрностей процесу навчання, що мають мь сце в дидактищ.

Враховуючи специфiку навчання студенпв фа-культетiв початково! освiти, окреслимо принципи формування шшомовно! комунiкативно! компетен-тностi майбутнiх учителiв початково! школи.

Спостереження за освгтшм процесом закладiв вищо! освии та аналiз науково! лiтератури [1, 3, 4, 5] дають щдстави стверджувати, що серед загаль-нодидактичних принципе вищо! освии дослщ-ники видiляють принципи науковостi, системностi, цшсносл, систематичностi й послiдовностi, фундаментальности мiцностi знань, наочностi, поетапно-сп, доповнюваностi, доступностi й посильностi, ак-тивностi, усвiдомленого навчання, створення позитивного ставлення до учшня й мотивацп, урахування вiкових, соцiально-етичних та iндивi-дуальних особливостей студентiв, aвтономiзaцi! на-вчально! дiяльностi, забезпечення едносп в науко-вiй та освинш дiяльностi студентiв, емоцiйностi процесу навчання, розвитку логiчного, дивергентного й критичного мислення студентiв, орiентaцi! на «золоту середину» (уникнення крайнощiв), спря-мованостi на самовдосконалення, комплексного розвитку вах сфер особистостi - когштивно!, емо-цшно-вольово!, етично!, автономносп, якими ми й послуговувалися в процеа формування шшомовно! комунiкaтивно! компетентносп майбутнiх учителiв початково! школи.

У процеа реaлiзaцi! системи формування ш-шомовно1 комунiкaтивно! компетентностi майбутшх учителiв початково1 школи ми враховували вс вище зaзнaченi зaгaльнодидaктичнi принципи. Крiм того, вiдповiдно до потреб сьогодення та реа-лiзaцi! створено1 системи з метою формування ш-шомовно1 комунiкaтивно! компетентностi вважа-емо за доцiльне видiлити ще двi групи принципiв: принципи професшно! пiдготовки майбутнiх учи-телiв початково! школи та принципи мовно-мето-дичного спрямування.

Процес професшно1 подготовки майбутшх учителiв початково1 школи, на нашу думку, повинен базуватися на системi обраних нами принципiв, що вщображае особливостi !х iмплементaцi!, спри-ятиме щдвищенню mзнaвaльно! aктивностi майбутшх фaхiвцiв та оптимiзувaтиме оволодiння шшо-мовною комунiкaтивною компетентнiстю майбут-шми вчителями початково1 школи.

До принцитв професшног тдготовки майбу-тнгх учител1в початковог школи нами вщнесено: принцип мотивацшного забезпечення, принцип студентоцентрованого навчання, принцип особис-тюно орiентовaного навчання, принцип едностi процесу соцiaлiзaцi!, формування соцiокультурних цiнностей та цшшсного ставлення до людини, принцип iндивiдуaлiзaцil, принцип партнерства мiж суб&ектами едукацп, принцип вiдкритостi до iнновaцiйних процеав, принцип штердисциплшар-ностi, принцип штеграцп теори з практикою, принцип урахування житгево1 та професiйно! перспек-тиви, принцип професiйноl спрямовaностi шшомо-вного навчального спiлкувaння, принцип

досягнення мети, принцип проблемностi побудови освинього процесу, принцип автономи, принцип змшаного навчання, принцип особисто! вщповвда-льносп, принцип здiйснення дiагностування та зво-ротного зв&язку навчання, принцип aкгуaлiзaцi! ре-зультатiв навчання.

З огляду на специфiку (мовно-комунiкативну спрямованiсть) теми нашого дослiдження вважаемо за необхвдне видiлити третю групу принципiв, що е основними для формування шшомовно! комушка-тивно! компетентностi в процеа професшно! тдго-товки мaйбутнiх учителiв початково! школи.

Принципи мовно-методичного спрямування - основш положення функцшно-технолопчно! ор-гашзаци навчання мови, що спираються на загаль-нодидaктичнi принципи та принципи професшно! тдготовки i випливають 3i специфiки навчального предмета, виступаючи в оргaнiчному взаемозв&язку, доповнюючи й зумовлюючи один одного, вони тд-твердженi змiстом курсу iноземно! мови, реaлiзо-вaнi в чиннiй прогрaмi з дисциплiни, запропонова-них тдручниках i посiбникaх, поклaденi в основу концепцш iншомовно! освiти в ЗВО Укра!ни. До таких вважаемо доцшьним вiднести положення принцитв комунiкaтивно! спрямовaностi, взаемо-пов&язаного навчання шоземно! мови i культури, ш-тегрованого навчання видiв мовленнево! дiяльностi та aспектiв мови, полiкультурно! спрямованосл навчання та опори на дiaлог культур, принцип штера-ктивносп, домiнувaльно! ролi вправ, aвтентичностi навчальних мaтерiaлiв, aпроксимaцi!, принцип но-визни в навчанш iноземно! мови, проблемно-ситуативно! оргaнiзaцi! навчання, вaрiaтивностi, концен-тровaностi, урахування лiнгвiстичного досввду сту-дентiв, контрaстивностi, позaлiнгвaльний принцип, принцип текстотвiрностi, принцип aктивiзaцi! слу-хових i мовно-моторних ввдчутпв шд час формування мовленневих навичок, принцип свщомого ви-вчення iноземно! мови.

Використання мовно-методичних принципiв навчання потребуе вiд мaйбутнiх учителiв початково! школи глибокого осмислення само! концепцп формування iншомовно! комунiкaтивно! компетентности визначення власного мiсця в тй, пошук1в вдосконалення змiсту й форм навчання англшсько! мови. Дотримання визначених нами принцитв навчання забезпечить тдвищення динaмiки рiвнiв сформовaностi шшомовно! комушкативно! компе-тентностi за умови системного !х використання, оск1льки ва вони взaемопов&язaнi, взaемозaлежнi й доповнюють один другого i е важливим складником професшно! тдготовки майбутшх фaхiвцiв.

Взаемозв&язок принцитв формування 1КК мaйбутнiх учителiв початково! школи зображено на рис. 1.

НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСШНА КОМУН1КАЦ1Я

Викладач

Студент ^^ Студент

1ншомовне професшно зор1ентоване комушкативне середовище

Загальнодидактичш принцип«

принцип пауковое! ¡, системно«!, цшсноетт, систематич-носп й послщовносп, фунда-ментальносп, мпцюсп знань, наемное п, поетанносп, доно-внюваносп, доступное™ й поеильносп, активное«, ус-вадомленого навчання, ство-рення позитивного ставлення до учшня й мотивацц, ураху-вання в1кових, сошально-етичних та ¡ндиву1уальних особливостей студенпв, ав-тоном1зацц навчально! даяль-ност1, забезпечення сдпосп в пауков»! та освшпй дшльно-сй студенев, емоцшносп процесу навчання, розвитку лопчного, дивергентного й критичного мислення студе-нпв, оркнтацп на «золоту середину» (уникнення крайно-нпв), спрямованосп на само-вдосконалення, комплексного розвитку ВС1Х сфер особистост1 когнггив-но1, емоцшно-вольово!, етич-но1, автономноеп

Принципи професшпоУ подготовки майбутшх учител1в

принцип мотивацшного забезпечення, студентопснтро-ваного навчання, особисп-сно оркптованого навчання, сдпосп процесу сошалпацп, формування соцюкулыур-них цшносгей га цшшеного ставлення до людини, шдиш-дуал1зацп, партнерства мгж суб&ектами едукацп, вщкри-тосп до шновацшних процс-с|в, штердисциплшарноей, штеграци теорп з практикою, урахування життево! та професшно&! нерспективи, професшно! спрямованост1 ш-шомовного навчального сш-лкування, досягнення мети, проблсмносп побудови оевь тнього процесу, принцип ав-тономп, змшаного навчання, особистоТ вщпов!дальност1, здшенення дшпюстувапня та зворотного зв&язку навчання, актуалпацн результатов навчання

Принцини мовно-мето-дичного спрямування

комушкативноУ спрямованосп, взаемопов&язаного навчання 1Иоземно1 мови I куль-тури, штегрованого навчання внд1в мовлепнево! Д1ялыюст1 та аспекпв мови, пол1культу-рно! спрямовапосп навчання та опори на дшлог культур, штерактивносп, домшуваль-но&1 poлi вправ, автентичносп навчальних ма1ершлш, анро-ксимацп, принцип новизни в навчанш шоземно! мови, проблемно-ситуативно! орга-шзацц навчання, вар^ативно-сп, концентрованосп, урахування лшгвютичного досвшу студен™, контрасти вноси, позалтгвальний принцип, текстотв1рност1, акттшзацй слухових 1 мовно-моторних вщчутпв шд час формування мовленнсвих навичок, евщо-мого вивчення ¡ноземно! мови

1

Рис. 1. Взаемозв&язок принцитв формування 1КК майбуттх учителiв початково&1 школи

Доходимо висновку, що iмплементaцiя комплексу визначених нами принцитв навчання при-веде до формування шшомовно! комушкативно! компетентностi високого рiвня за умови системного й комплексного !х використання гад час освгт-нього процесу з шоземно! мови, оск1льки всi вони взаемопов&язаш, взaемозaлежнi й доповнюють один другого. Крiм того, потрiбно враховувати

практичну спрямовaнiсть зазначених принципiв на-вчання.

Таким чином, система формування шшомовно! комунiкaтивно! компетентностi мaйбутнiх учи-телiв початково! школи грунтувалася на основi вра-хування дек1лькох груп принципiв: загальнодидак-тичнi принципи, професшно! подготовки мaйбутнiх учителiв та мовно-методичного спрямування. Перспективи подальших дослiджень вбачаемо в досль дженш розробки методично! системи формування шшомовно! комушкативно! компетентносп майбу-тнiх учителiв початково! школи.

Список лiтератури:

1. Дичка Н. I., Михайленко А. В. Принципи навчання професшно-орieнтованого англомовного письма студенпв з комп&ютерних спешальностей. Молодий вчений. Педагогiчнi науки. N° 2 (66). 2019. - Ки!в. - С. 465-168.
2. Жовтюк Н. Дидактико-методичш принципи формування лексично! компетентностi у майбутшх учителiв у процесi навчання англшсько!

мови пiсля нiмецькоi. HayKOBi записки. Серiя: Пе-дaгогiчнi науки. Випуск 121(1). - Тернопiль. - С. 256-258.

3. Педагопка вищоi школи: навч. noci6. / З. Н. Курлянд, Р. I. Хмелюк, А. В. Семенова та iH.; за ред. З. Н. Курлянд.- К. : Знання, 2005. - 399 с.
4. Подласый И. П. Педагогика. - М: Просвещение: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. - 432 с.
5. Сажко Л. А. Принципи навчання дрyгоi& iноземноi мови у загальноосвггшх навчальних закладах. Вюник Чернiгiвського нaцiонaльного педа-гогiчного yнiверситетy iменi Т. Г. Шевченка. Випуск 92. Серiя: педaгогiчнi науки: Збiрник. - Черш-гiв: ЧНПУ, 2011. №92. - С.259-263.
іншомовна комунікативна компетентність майбутні вчителі початкової школи принципи навчання освітній процес закладу вищої освіти foreign language communicative competence intending primary school teachers teaching principles educational process in higher education institution
Другие работы в данной теме:
Стать экспертом Правила
Контакты
Обратная связь
mail@yaznanie.ru
ЯЗнание
Общая информация
Для новых пользователей
Для новых экспертов
Разделы
Тесты