Спросить
Войти

КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ОРГАНІЗАТОРА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Автор: Ситюк Р.О.

УДК 371.134

Ситюк Р.О.

Полтавський нащональний педагоггчний утверситет

м. В. Г. Короленка DOI: 10.24411/2520-6990-2020-12111 КОМПЕТЕНЦП ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАС1В ЯК ОРГАН1ЗАТОРА ДОСЛ1ДНИЦЬКО1

Д1ЯЛЬНОСТ1 ШКОЛЯР1В.

Sytiuk R. O.

Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University

COMPETENCIES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS AS AN ORGANIZER OF PUPIL&S

RESEARCH ACTIVITIES

АнотацЫ:

В cmammi розкрито актуальш питання формулювання компетенцш вчителя початкових клаав не-o6xidHux для оргашзаци дослiдницькоi дiяльностi школярiв, детально показано складники компетенцш та ix вплив на .здатнкть орган1зовувати до^дницьку дiяльнiсть учтв розкрито вплив сучасних вимог до вчителя на формування вимог до його компетенцш.

Abstract.

The article reveals topical issues of formulating the competencies of primary school teachers necessary for the organization of research activities of pupils, shows in detail the components of competencies and their impact on the ability to organize research activities ofpupils reveals the impact of modern requirements for teachers.

Ключовi слова: компетенции компетентностi, до^дницька дiяльнiсть, органiзацiя до^дниць^& д^ яльностi, вимоги до вчителя, до^дницьке навчання, тдготовка вчителя.

Процес реформування освети в Украш набувае системного характеру та змiнюе и характер i прин-ципи И побудови та функцюнування. Зокрема вщ-булася змша концепци «знання-умшня-навички» на компетентшсний шдхвд. Також на компетентш-сному пiдходi сьогодш базуються вимоги до вчителя. Так разом з початком реатзаци Концепци «Нова Укранська школа» змшилися i професшш ролi вчителя в школг Вш перестав бути просто дже-релом шформаци для учня чи контролером його дь яльностi. Професiйними ролями сучасного педагога, на думку Н. Павлик, е: педагог-вихователь, вчитель-тьютор, вчитель-коуч, педагог фасилета-тор, вчитель-модератор.[4] Розшифровка цих понять наведена у вистут Л. Гриневич на сайп Все-освiта. Так вчитель мае як фасилетатор створити умови для навчання, як модератор - виступити партнером учня в осветньому процеа, як коуч - вщг-рати роль тренера i режисера освiтнього процесу, як тьютор - стати репетитором учня, який врахуе його особистiсть та шдиввдуальш потреби, в процесi навчання та виховання. [2]

Закон Украши «Про освiту» наводить насту-пне визначення компетентностi: «це динашчна комбiнацiя знань, умiнь, навичок, способiв мис-лення, поглядiв, цiнностей, шших особистих якос-тей, що визначае здатшсть особи успiшно сощат-зуватися, провадити професiйну та/або подальшу навчальну дiяльнiсть».[3] На думку науковцiв ком-петентностi складаються з компетенцiй. Одразу слад зауважити, що сьогоднi щ термiни не розумь ються тотожними. На це звертае увагу Н. Бiбiк в ходi аналiзу переваг та недолЫв запровадження компетентнiсного тдходу в освiтi. Так науковець

вказуе, що компетенщя, на вiдмiну вщ компетент-ностi «е ввдчуженою вщ суб&екта, наперед заданою соцiальною нормою осветньо! пiдготовки учня, вчителя, шшого спецiалiста, яка необх1дна для його ятсно!, продуктивно! дiяльностi в певнiй сферi. Результатом набуття компетенцiй е компетентнiсть, яка передбачае особиспсну характеристику, став-лення до предмету дiяльностi». [1, с. 28] Також компетенцш можна визначити як «суспшьну норму, яка включае знання, умiння, навички, способи дiя-льностi, певний досвiд. Компетенцiя сама по собi не е характеристикою особистосп» [5, с. 9-10]

Змши вимог до вчителя отримали свое продо-вження у затверджених на основi закону «Про освiту» Професшному стандартi «Вчитель початкових клаав» та у Типовш освiтнi програш для тд-вищення квалiфiкацil педагопчних працiвникiв. Так у Типовiй програш видшено так базовi компетентности професiйно-педагогiчна, сошально-гро-мадянська, загально-культурна, мовно-комушкати-вна, психологiчно-фасилiтативна, пвдприемницька, iнформацiйно-цифрова. [7]

В той же час сьогодш видшено таю компетенци вчителя початкових клаав: шзнавально-штеле-ктуальна, дiагностична, прогностична, оргашзатор-ська, iнформацiйна, стимулююча, оцiночно-контрольна, аналiтична, психологiчна, сощальна, громадянська, комунiкативна, рефлексивна, компе-тенщя творчостi, методична, дослвдницька. [5] Роз-глянемо цi компетенци з точки зору оргашзаци до-слшницько! дiяльностi учнiв зауваживши, що складниками дослшницько! дiяльностi школярiв (за О. Савенковим) е: вмшня бачити проблеми, вмiння формувати гiпотези, вмiння спостерпати, вмiння

РЕБАСООГСАЬ 8С1Е1ЧСЕ8 /

52

провадити експерименти, вмiння давати визна-чення поняттям, здобувати iнформацiю, проводити самостшш дослiдження, робити порiвняння, ощню-вати, доводити правильшсть власно! точки зору, планувати власну розумову дiяльнiсть, формулю-вати судження. [6, с. 24]

Шзнавально-штелектуальна компетенцiя пе-редбачае здатшсть вчителя набувати новi знання, засвоювати новi методи роботи та приймати рь шення, що е важливим пiд час процесу оргашзацп дослвдницько! дiяльностi, так як саме вчитель ви-ступае основним органiзатором тако! дiяльностi учня.

Дiагностична компетенцiя - здатшсть вчителя вивчити вихiднi умови для дослщницько! дiяльно-стi учнiв зокрема !х здiбностi, фiзичний, психiчний та штелектуальний розвиток, рiвень знань, амей-ний стан тощо.

Прогностична компетенцiя - вмiння визначити напрямок дослвдницько! дiяльностi учня, мета ще! дiяльностi. Важливим елементом дано! компетенци е вмiння спрогнозувати кшцевий результат дiяль-ностi. Особливо це важливо при використаннi методу навчального дослвджения у вивченнi предмету чи теми.

Оргашзаторська компетенцiя - вмiти залучати учнiв до дiяльностi як iндивiдуальноl так i в складi груп, допомогти учню спланувати та здшснити власну дiяльнiсть.

Iнформацiйна компетенщя - вчитель виступае джерелом шформацп для учнiв тому повинен гли-боко знати та розумiти предмет, який викладае, або комплекс предмепв, якщо мова йде про початкову школу, знати практичш аспекти теоретичних вщо-мостей та !х застосування для вирiшення конкрет-них задач. Зазначимо також, що педагог е джерелом свггоглядно! та морально-естетично! шформацп для учшв i цiй якосл вiн е бiльш важливим шж дже-рело науково! шформацп, що виходить на перше мюце, зважаючи на розвиток iнформацiйних техио-логш в сучасному суспiльствi.

Стимулююча компетенщя - передбачае гу-манне ставлення до учня та моральну культура в стосунках з ним, що повинно стимулювати учня до дiалогу з учасниками освiтнього процесу та спшь-но! з ними чи шдивщуально! дiяльностi. Вщсут-нiсть такого дiалогу значно ускладнюе, а в окремих випадках унеможливлюе органiзацiю дослвдниць-ко! дiяльностi учнiв.

Оцiночно-контрольна компетенц1я - здатшсть здшснювати зворотнiй зв&язок при оргашзацп до-слвдницько! дiяльностi школярiв. Цей зв&язок передбачае процес оцiнювання прогресу учнiв та ви-явлення причин невиконання завдань, недосяг-нення поставлено! мети тощо. Також складником ще! компетенци е проведения корекцл освiтнього процесу, використания б№ш ефективних засобiв та методiв у кожному конкретному випадку.

Аналiтична компетенщя передбачае здатшсть вчителя проаналiзувати закшчений процес досль дження, видiлити позитивт та негативнi його сто-рони, ефектившсть та досягнутi результати, знайти

пояснення чому вони е саме такими в конкретному проекп.

Психолопчна компетенцiя - оцiнити та обрати найб№ш ефективний варiант поведiнки вчителя при сшлкуванш з учнем. Визначити психолопчш особливостi учнiв та врахувати !х. Прикладом таких психолопчних особливостей може бут комфо-ртшсть роботи в командi чи надання переваги iнди-вiдуальнiй роботi, емоцшне ставлення учня до д1я-льносп тощо.

Громадянська компетенцiя - будучи громадя-нином та займаючи активну громадянську позиц1ю педагог повинен володгга навичками дiяльностi в громадi та розумгга яким чином використання до-слiдницьких методiв навчання допоможе сформу-вати громадянина держави з активною позищею.

Комунiкативна компетенц1я - вмшня будувати ефективнi комунiкацil з учасниками освггаього процесу (учнiв, !х батьки, адмшстращя, колеги тощо). Також важливим е вмшня будувати цi кому-нiкацil в дистаицiйному режимi коли безпосередне сгалкування вiдсутне чи утруднене технiчними чи iншими причинами, зокрема така ситуащя може ви-никнути при дистанцiйному чи iнклюзивному нав-чаннi.

Компетенцiя творчостi - здатшсть застосову-вати нешаблоннi методи виршення конкретних завдань чи ситуацш. Особливо це важливо при вико-ристаинi методiв дослiдницького навчання так як володшня такою компетенцiею сприяе розвитку креативностi i в учшв.

Методична компетенщя - володшня методоло-пчними та теоретичними основами дослщницько! дiяльностi та навчання через дослщження, вмiния застосовувати знання в освггаш дiяльностi.

Дослiдницька компетенц1я - для того, щоб на-вчити науковому мисленню та способам наукового, шзнання дшсносп, вмiнню аиалiзувати лiтературу та iншi джерела вчитель повинен сам володгш ними.

Видiленi особливостi компетенцiй, на наш по-гляд, е !х оргаиiчними складовими та повиннi розг-лядатися в комплексi компетенцiй вчителя початко-вих класiв.

Отже, виходячи з викладеного, ми можемо сформулювати наступнi висновки:

- кожиа з компетенцш мiстить в собi аспекти яш е важливими для вчителя як оргашзатора дослi-дницько! д1яльносл школярiв та як1 мають сво! осо-бливостi з огляду на характер дослщницько! д1яль-ностi в освгтньому процесi;

- названi аспекти е неввд&емними складниками компетенцш та не можуть бути вщдшеш в1д iнших !х складников;

- назваш компетенцil та !х конкретш характеристики повиннi слугувати основою для форму-ваиия програм шдготовки та переподготовки вчите-лiв яш працюють в сучаснiй освiтнiй системi та по-виннi виступати оргашзатором досл1дницько! дiяльностi школярiв.

Подальшими перспективами наукових розвь док в напрямку статтi е розробка та теоретичне обгрунтування технологи подготовки вчителiв почат-кових клаав до оргашзацп дослвдницько! дОяльно-сп школярiв та формування в них вщповщних ком-петентностей.

Список лггератури.

1. Бiбiк Н. Переваги та ризики запровадження компетентнiсного пiдходу в шшльнш освiтi. Пр-ська школа укртнських Карпат. №8. 2013. С. 26-30
2. Гриневич Л. Новi професшш ролi i за-вдання сучасного вчителя в контекстi концепци Ново! укра!нсько! школи / Всеосвгга. URL: https://vseosvita.ua/library/novi-profesijni-roli-i-zavdanna-sucasnogo-vtitela-v-konteksti-konceptii-novoiukrainskoi-skoli-87162.html
3. Про освiту : Закон Укра!ни вод 05 вересня 2017 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
4. Павлик Н. В. Нова укра!нська школа - новО вимоги до сучасного педагога. Профорieнтацiя:

стан I перспективи розвитку: збiрник матерiалiв Х ювшейних Всеукра!нських психолого-педагопч-них читань, присвячених пам&ятi доктора педагоп-чних наук, професора Федоришина Бориса Олека-йовича / за ред. Н. В. Павлик. Ки!в: 1нститут педа-гогiчно! освiти i освiти дорослих iменi 1вана Зязюна НАПН Укра!ни, 2020. 147 с.

5. Професшна компетентнiсть вчителя почат-кових клаав: навчально-методичний посiбник для вчителiв / Автори-упоряд.: В. £. Берека, А. В. Га-лас. Харшв: Вид-во «Ранок», 2018. 496 с.
6. Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. Москва : Федоров, 2006. 340 с.
7. Типова освггая програма для тдвищения квалiфiкацi! педагопчних пращвнишв. Наказ МОН Укра!ни вiд 15.01.208 №36
компетенції компетентності дослідницька діяльність організація дослідницької ді-яльності вимоги до вчителя дослідницьке навчання підготовка вчителя competency competencies research activities
Другие работы в данной теме:
Стать экспертом Правила
Контакты
Обратная связь
mail@yaznanie.ru
ЯЗнание
Общая информация
Для новых пользователей
Для новых экспертов
Разделы
Тесты